Make your own free website on Tripod.com

פיננסי - טיפ

האתר הישראלי לייעוץ פיננסי:


מגבלות שימוש ואחריות

 הניתוחים, התחזיות וההמלצות באתר זה מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים. חל איסור מוחלט על שכפול ו/או הפצה בלתי מורשים של תוכן האתר או חלק ממנו.

השימוש בתחזיות ובהמלצות הוא על אחריות המשתמש בלבד. צוות פיננסי-טיפ לא יישא בכל אחריות לגבי הפסד ו/או נזק שייגרמו כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר זה.

   חזרה לדף הפתיחה.

  על מה מבוססות המלצותינו.

  מסלולי חסכון לא צמודים.

  מסלולי חסכון צמודים למדד.

  מסלולי חסכון צמודים לדולר.

  עזרה.


This site was visitedtimes already

פיננסי-טיפ © 1999 עליזה מלכי - כל הזכויות שמורות.