Make your own free website on Tripod.com

פיננסי - טיפ

האתר הישראלי לייעוץ פיננסי:


עזרה

 השוואת מסלולי החסכון מתבססת על שלושה פרמטרים המוסברים להלן:

  תשואה ריאלית: התשואה על חסכון היא הרווח הנובע ממנו מבוטא באחוזים. למשל תשואה שנתית של % 10 פירושה רווח של 10 ש"ח על הפקדה של 100 ש"ח לשנה. התשואה מוצגת תמיד במונחים שנתיים, כלומר רווח של 5 ש"ח על הפקדה של 100 ש"ח לחצי שנה מהווה בקירוב תשואה של % 10. תשואה ריאלית היא התשואה בניכוי האינפלציה הצפויה, והיא מבטאת את הרווח במונחי כוח קנייה. התשואה הריאלית מחושבת בניכוי חבות מס במידה וישנה (תשואה נטו). התשואה הריאלית של חסכון לא צמוד מחושבת עפ"י נתוני ריבית ותשואה המתפרסמים בעיתונים, התאמת נתונים אלה לתחזיות לגבי השינויים הצפויים בריבית הפריים ונכוי האינפלציה הצפויה (עפ"י התחזית). התשואה הריאלית של חסכון צמוד למדד מחושבת עפ"י נתונים המתפרסמים בעיתונים. התשואה הריאלית של חסכון צמוד לדולר מחושבת (בקירוב) באופן הבא: התשואה הדולרית של החסכון , עפ"י נתונים המתפרסמים בעיתונים, בתוספת שעור הפיחות/ייסוף הצפוי של הדולר (עפ"י התחזית) בניכוי שעור האינפלציה הצפוי (עפ"י התחזית). ככל שהתשואה הריאלית גבוהה יותר מסלול החסכון כדאי יותר .

 נזילות: היא היכולת למשוך את הכסף על פי הצורך, ללא תשלום קנס. כאשר אנו יכולים למשוך את כספנו בהתראה קצרה (1-2 ימים) לחסכון יש נזילות גבוהה. כאשר הכסף סגור למשך זמן מוגדר, ומשיכה מוקדמת כרוכה בתשלום קנס, לחסכון יש נזילות נמוכה. בעיקרון מסלולים נזילים עדיפים על מסלולים פחות נזילים.

 סיכון: ההמלצות שלהלן מבוססות על תחזיות שמטבען אינן ודאיות. לפיכך השימוש בהמלצות כרוך בסיכון, הנובע מהאפשרות שהתחזיות לא תתממשנה. רמת הסיכון ניתנת לכימות באמצעות טכניקות סטטיסטיות. אנו מסווגים את המלצותינו לפי ארבע רמות סיכון: ללא סיכון, סיכון נמוך, סיכון בינוני וסיכון גבוה. ככל שרמת הסיכון נמוכה יותר מסלול החסכון יותר כדאי.

   חזרה לדף הפתיחה.

  מגבלות שימוש ואחריות.

על מה מבוססות המלצותינו.

מסלולי חסכון צמודים למדד.

מסלולי חסכון לא צמודים.

מסלולי חסכון צמודים לדולר.


למעונינים במידע נוסף על שירותינו: אנא צרו עמנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני.


  


This site was visitedtimes already


פיננסי-טיפ © 1999 עליזה מלכי - כל הזכויות שמורות.