Make your own free website on Tripod.com

פיננסי - טיפ

האתר הישראלי לייעוץ פיננסי:


תחזיות - מעודכנות לחודש 12/2000

 ההמלצות המופיעות באתר זה מתבססות על מודלים כלכליים כמותיים שפיתחה חברת פיננסי-טיפ על מנת לסייע למנהלי כספים בתהליכי קבלת החלטות. באתר זה אנו מפרסמים חלקים מהסקירה הפיננסית שלנו, המופצת למנויי החברה תמורת תשלום. תיאור של חלק מהמודלים התפרסם בעיתונות המקצועית ובמאמרים אקדמיים, וניתן להורדה באתר הבית שלנו. התחזיות העקריות עליהן מתבססות המלצותינו מוצגות להלן:

  שעור האינפלציה: שעור האינפלציה נמדד ע"י חלוקת מדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במדד המחירים המקביל לו לפני שנה. שעור האינפלציה, העומד היום על % -0.1 , צפוי לעלות בהדרגה ולהגיע ל- % 3.0 בעוד חצי שנה ול- % 4.7 בעוד שנה.

 שער הריבית: ריבית הפריים, שהיא הריבית הבסיסית בכל תוכניות החסכון הבנקאיות, עומדת היום על % 9.7. ריבית הפריים צפויה לרדת במקצת בזמן הקרוב, אך להתחיל לעלות במהלך השנה עד לרמה של % 12.1 בעוד שנה.

 שער החליפין של הדולר: השקל צפוי להתחזק במהלך מחצית השנה הקרובה ושערו ביחס לדולר צפוי לרדת לכ- 3.95; לאחר מכן צפוי השקל להמשיך ולהתחזק ושערו ביחס לדולר צפוי לרדת לרמה של כ- 3.9 בעוד שנה.

   חזרה לדף הפתיחה.

  מגבלות שימוש ואחריות.

  מסלולי חסכון לא צמודים.

  מסלולי חסכון צמודים למדד.

  מסלולי חסכון צמודים לדולר.

  עזרה.


למעונינים במידע נוסף על שירותינו:אנא צרו עמנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני.


This site was visitedtimes already


פיננסי-טיפ © 1999 עליזה מלכי - כל הזכויות שמורות.