Make your own free website on Tripod.com

פיננסי - טיפ

האתר הישראלי לייעוץ פיננסי:


חסכון צמוד לדולר - מעודכן לחודש 12/2000

להלן מוצגים מסלולי החסכון הצמוד לדולר לפרק זמן של עד שנה (חישובי התשואות שלהלן אינם לוקחים בחשבון את המלצות ועדת בן-בסט שעדיין לא אושרו). בעמוד עזרה ניתן למצוא הסבר למונחים בטבלה.

שם המסלול

משך הפקדה (חודשים)

תשואה ריאלית נטו (באחוזים)

נזילות

סיכון

פיקדון צמוד לדולר

6

9.0-

נמוכה

גבוה

פיקדון צמוד לדולר

12

7.0-

נמוכה

גבוה

אגרת חוב (אג"ח) ממשלתית גלבוע מסדרה 6536

5

7.4-

גבוהה

גבוה

אגרת חוב (אג"ח) ממשלתית גלבוע מסדרה 6537

11

4.7-

גבוהה

גבוה

   חזרה לדף הפתיחה.

  מגבלות שימוש ואחריות.

על מה מבוססות המלצותינו.

מסלולי חסכון צמודים למדד.

מסלולי חסכון לא צמודים.

עזרה.


למעונינים במידע נוסף על שירותינו: אנא צרו עמנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני.


  


This site was visitedtimes already


פיננסי-טיפ © 1999 עליזה מלכי - כל הזכויות שמורות.